2% Speranta


Puteți vira 2% din impozitul pe veniturile din salarii obținute în anul 2012, pentru sprijinirea echiperi de fotbal a ACS Speranta, prin intermediul Asociatiei Nonprofit LMG. Chiar și cei care nu obțin venituri impozabile, pot să-și convingă colegii, părinții, prietenii, rudele. Putem contribui financiar la crearea unor conditii mai bune de pregatire pentru posibilii viitori campioni fără să dăm niciun ban din buzunar. Banii colectați prin direcționarea de 2%, sunt folosiți integral pentru ca ei sa poata participa la cat mai multe competitii.

Ce trebuie făcut: 


1. Solicitați formularul declaratiei 230 la adresa de e-mail moneda.virtuala@gmail.com sau direct la registratura organului fiscal de domiciliu.
2. Pentru cei care obțin venituri doar din salarii: Completati cu majuscule, in dublu exemplar, formularul 230, "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual". Pentru a evita confuziile, exte bine sa atasati si o copie a documentului de identitate. Cererea va fi depusă la organul fiscal de domiciliu, până la 25 mai 2013; 


3. Dacă aveți și alte venituri decât cele din salarii, pentru care există obligația declarării în anul 2012, atunci solicitati formularul 200 la aceeasi adresa de e-mail, moneda.virtuala@gmail.com, sau direct la registratura organului fiscal de domiciliu si urmati aceeasi procedura ca in cazul declartiei 230.

Datele de identificare pe care trebuie sa le inscrieti pe formulare in cazul in care alegeti sa depuneti personal aceste documente la organul fiscal de domiciliu sunt:

Denumirea entitatii nonprofit: Asociatia LMG
Codul de identificare fiscala: 29945037
Contul bancar (IBAN): RO 81 BTRL 01801205A86088XXINSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” cod 14.13.04.13
Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii :
- contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private şi solicită restituirea acestora;
- contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
- contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
- anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal competent, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal,
prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult.
Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.


Niciun comentariu:

Unde iți trimit depeșă?

Vreau adresa ta de e-mail:

Delivered by FeedBurner